Page 7 - فناورد
P. 7

ناگدنسیون یاروش                       | یرورم هلاقم |


              ناهج و ناریا رد بآ تیعضو سیررب


       رد هک دوــش یم هتفرگ راک هــب اهروــشک بآ  .تسا هدش لیدبت ایند قطانم زا یرایــسب رد یدج یلضعم هب نآ یاهدمایپ و بآ نارحب هزورما
        .ددرگ یم هراشا اهنآ زا یخرب هب ،همادا  رد .دنا هدرک ینیب شیپ زیگنا هرطاخم رایــسب ار ناهج بآ عبانم تیعضو ،هتفرگ تروص تاعلاطم
                      یاه لاس یط یپرد یپ یاه یلاــسکشخ و تیعمج شیازفا ،ییاوه و بآ طیارــش زین ام روــشک
        اهاتسور رد هتفایدوبهب یبآ عبانم .1  لیلحت روظنم هــب ور نیا زا .تــسا هداد رارق یبآ مک دیدــش نارحب ضرعم رد ار نارــیا ،رــیخا
       ییاتــسور دارفا دصرد رــگنایب صخاــش نیا  دوش یم شلات »یناهج کناب« یا هداد هاگیاپ هب دانتسا اب همادا رد ،روــشک بآ تیعضو رت قیقد
       .دنراد یــسرتسد بــسانم بآ هــب هک تــسا      .دریگ رارق یسررب دروم فلتخم تاهج زا ناریا بآ نارحب داعبا
       یندیماــشآ بآ هــتفایدوبهب بآ زا روــظنم
       بآ هلول تلااــصتا( یگدنز لحم رد دوــجوم
       ریاــس ای )طایح ای هطوحم لخاد رد یــگناخ  زین ام روــشک رد .تسا تیمها زئاح رتــشیب  هدننک نییعت یاه هصخشم نیرت مهم
       ،بآ یاهریــش رــیظن یندیماــشآ بآ عــبانم  ؛تــسین بولطم نادنچ یــبآ عبانم عاــضوا  طاقن اب هسیاقم و ناریا رد بآ تیعضو
       بآ و هدــش تظافح یاه همــشچ و اــه هاچ  طــسوتم موــس کی لداعم یـــشراب اب ناریا  ناهج فلتخم
       نیا یــسررب تهج .تــسا هدــش ریخذ ناراب  ایــسآ شراب طــسوتم مود کی و ایند شراــب  رد ینیشنرهش هعسوت و تیعمج عیرــس دشر
       رادومن ناهج فلتخم طاقن رد صخاــش عون   .دراد رارــق بآ مک و کــــشخ یا هقطنم رد  لاـــح رد یاهروشک رد هژیو هب ،موــس هرازه
            .دیریگب رظن رد ار 1 لکش     رد یبآ عــبانم و بآ هلأــسم لیلد نیمه هــب  نیمأت روــظنم هب ار بآ یاـــضاقت ،هعـــسوت
       هدهاــشم زــین 1 لکــش رد هــک روــط نامه  تــــسا کیژتارتسا و مهم نانچ ،نامروشک  یا هظحلام لباق روــط هب یتیعمج یاــهزاین
       %92 دودح یسرتسد اب ناریا روشک ،دوش یم   یدربهار و یدــج رایــسب هجوت ترورض هک  یقطانم رد عوضوم نیا .تسا هداد شیازفا
       بآ هب نآ ییاتسور قطانم نکاــس تیعمج زا  و اه صخاــش .تــــسا هتخاــس نادنچود ار  اب هراوــمه یعیبط تروــص هب هــک ناــهج زا
       .تسا هتــشاد یبــسانم درکلمع ،هتفایدوبهب  نازیم شجنــس یارب یددـــعتم یاه لدم  ،دننک یم مرــن هــجنپ و تــسد بآ دوــبمک


                                    ایند ییاتسور قطانم رد هتفای دوبهب بآ هب یسرتسد نازیم -1 لکش


                              نــــــــــــیون یاـــــــــــــه یروانـــــــــــف هـــــــــــــمانلصفود ؛درواـــــــــــــنف |  6
                                     @FANAAVARD
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12