Page 6 - فناورد
P. 6

| هلاقمرس |


        یریذپ قباطنا و هقطنم یداصتقا و یعامتجا  هنیمز رد یراذگ هیامرــس ،یزرواــشک تیفیک  درایلیم 30 هــب 1400 لاــس ات هتفرگ تروص
        یطیحم طیارــش اب هــطوبرم یرواــنف لماک  یلوصا حلاصا ،اه متسیسوکا یایحا و ظفح  عبانم یگدولآ اذل .دبای یم شیازفا بعکم رتم
        یاه تخاــسریز یزاــس مهارف و ،هــقطنم  و یناگمه شزومآ و بآ ینارمکح یراتخاس و  دیلوت هطساو هب یحطــس و ینیمزریز یاه بآ
        یریگراک هب رد یداصتقا و یعامتجا ،یکیزیف  حوطس رد یفرصم حیحص یاه یوگلا جیورت  نادنچود ار اه ینارگن بلاــضاف زا مجح نیا
        ؛تــسا تدم دنلب و هاتوک تروــص هب یروانف  هتبلا .تــسا یرورض لاماک هــعماج فلتخم  للم نامزاــس هیعلاطا ساسا رب .دزاــس یم
        قیقد یاه یــسررب و تاعلاطم نودب هــکارچ  یزاس هدایپ و ذاختا و یراتخاــس تارییغت نیا  یــگدولآ ،201۷ لاــس رد بآ یــناهج زور رد
        رد صاخ یروانف کی یریگراک هب ،یسانشراک  یاضف رد اــصوصخ بآ حــیحص یــنارمکح  هدافتسا رطاخ هب یحطس و ینیمزریز یاه بآ
        و یعامتجا ،یمیلقا ،ییایفارغج تیعقوم کی  یاهدمایپ ،روــشک یفرصم یتنــس تدش هب  هدــش هیفصت اــی هدــشن هیفصت یاه باــسپ زا
        سوکعم لاماک یا هجیتن دــناوت یم یداصتقا  ظاحل هک دراد یناوارف یداــصتقا و یعامتجا  رد گرزــب یــشلاچ هب یرایبآ یارــب یــفاکان
        ذاختا ،یــفرط زا .دــشاب هتــشاد هارــمه هــب  و یتیریدم یاــهدنیارف رد اــهنآ همه ندرــک  هدش لیدبت هعسوت لاح رد عماوج زا یرایــسب
        تاعلاطم رــب قبطنم و حــیحص تاــمیمصت  دوخ صاخ تلاکشم و اه یگدیچیپ یعامتجا         .تسا
        یاــهدرکیور تــسرد یرــیگراک هب رد قــیقد  یمامت نوچمه .تــشاد دهاوخ لاــبند هب ار  یا هنارس اب ناریا رد بآ یلااب فرصم نازیم
        بآ نوــچمه یــشلاچرپ هزوــح رد یرواــنف  ،اهدرکیور یــلوصا تاحلاصا رد تاــمادقا  دح زا شیب تشادرب ،یناهج نیگنایم زا شیب
        رد یریگمشچ و تبثم رایــسب جیاتن دناوت یم  یاه یزیر همانرب و اه یراذگ تــسایس رانک رد  هزوح رد لااب فرصم اب ریذپدیدجت بآ عبانم زا
        هنیهب فرصم دننام یبآ عبانم زا تظافح هنیمز  مامت یــنیب شیپ نــمض ،تدــمدنلب و نلاک  بسانم هیفصت و یناخرچزاب مدع ،یزرواــشک
        ددجم فرصم و برــش بآ دیلوت ،یبآ عبانم زا  اب اهنت فده نــیا هب ندیــسر ،ییارجا بناوج  یاه باسپ ،یتعنص و یرهش یاه بلاضاف
        داجیا ،بآ عبانم یرو هرهب شیازفا ،اه باسپ  نلاوئسم و یلصا ناراذگ تسایس یدج هدارا  بآ ریاخذ زا دح زا شیب تــشادرب ،یزرواشک
        ،بآ عبانم لداــعتم عیزوت اب یداــصتقا قنور  یلااب هدارا و یلم مامتها و وس کی زا یروشک  دوبن ،اه بلاات بآ مــجح شهاک و ینیمزریز
        یاه تیمورحم عفر ،یزرواــشک رد ییافوکش  رگید یوس زا هعماج حوطس همه رد یعامتجا  یاه تیمورحم ،بــسانم فرــصم یوــگلا
        .دــشاب هتــشاد لاــبند هــب ار ...و یا هــقطنم  .دوش یم ققحم    ،اهاتــسور رد یــعامتجا و یداــصتقا
        راک هب دهد یم ناــشن ایند رد قفوم تایبرجت  عیزوت گنهرف رب ینتبم یاــهدرکیور رانک رد  تحت بآ تیریدم یــلوصاریغ یاه تــسایس
        و بآ هزوــح رد نــیون یاــه یروانف یرــیگ  رب ینتبم یاــهراکهار زا هدافتــسا ،فرصم و  تامیمصت ذاــختا مدع و هعــسوت یاهراــشف
        یاه حرط زا حیحص تیامح و یراذگ هیامرس  ؛تــسا تیمها زئاح یا هــنیزگ زین یرواــنف  هعسوت رد رثوم ییاه ماظن یزاس هدایپ و حیحص
        و دیدج یاــه هدیا یریگ لکــش هب ،هــناروآون  عبانم زا برــش بآ دیلوت لیبق زا یــیاه شور  ینارمکح یاتــسار رد بآ عــبانم تــیریدم و
        هزوح نیا رد قــفوم یاه پآ تراتــسا داــجیا  دننام ییاه یروانف یریگراک هب اب برش ریغ یبآ  ندش ینارحب لماوع نیرت مهم زا ،بآ حیحص
        تلاکــشم عفر رب هولاع هک ددرــگ یم رجنم  هیفصت و یبایزاب ،یترارح ای ییاشغ ییادز کمن  .تسا روشک رد یبآ عبانم و ریاخذ
        داجیا هب ،بآ هنیمز رد دوــجوم یاه شلاچ و  و یزرواشک یاه باسپ و هدــش هدولآ یاه بآ  هــشیر ناوت یم ،یلامجا هاگن نیا ساــسا رب
        راکو بسک قنور و عونتم یلغــش یاه تصرف  اهنآ ندنادرگزاب قــیرط زا یتعنص و یرهــش  هب طوبرم یاه شلاچ و تلاکشم رثکا یلصا
        هقطنم یداــصتقا ییافوکــش هب هجیتن رد و  اب میقتــسم ریغ و میقتــسم فرصم هخرچ هب  هوحن ،عیزوت تیریدم گنهرف رد ار بآ دوبمک
                  .دماجنا یم  بآ یــناخرچزاب یاــه یروانف زا یرــیگ هرهب  نایلاــس یط یبآ عبانم زا فرــصم و لرــتنک
        تفگ ناوت یم ،روشک زورما طیارــش هب هجوت اب  دــنیآرف یزاــس هنیهب ،هــیفصت یاــه شور و  نیا حلاصا ،ور نیا زا .درک وجو تسج یلاوتم
        و تاعلاطم رــب ینتبم و حــیحص یرــیگ هرهب  رد نیون یاه یروانف زا هدافتــسا اب یزرواشک  لماــش یعامتجا یاه هیلا یمامت رد درکیور
        ینتبم درــکیور ود ره زا قــیقد یاه یــسررب  هلمج زا ...یزاــسدس و هزیناکم یرایبآ هزوح  ،نازرواشک ،یرهش و ییاتسور یفرصم هعماج
        لرتنک ،عــیزوت تیریدم گــنهرف حلاصا رــب  اب ییورایور رد یرواــنف رب ینتبم یاــهراکهار  زا یتلود یاــهداهن و اــه ناگرا ،نارــگتعنص
        تــسرد یریگراک هب و یــبآ عــبانم فرــصم و  .دنور یم رامش هب بآ نارحب  نیناوق عضو ،یفرصم یاهوگلا نیودت قیرط
        ،یمیلقا طیارش اب بسانتم هناروانف یاه شور  یروانف کی یریگ تمدخ هب رد یدــیلک هتکن  تیریدم ذاختا ،بسانم ییارجا یاه همان نییآ و
        هب هقطنم ره یــسایس و یداصتقا ،یعامتجا  ،صخــشم هقطنم کی رد بآ هزوح رد صاخ  یاهوگلا یزاــس هدایپ و نــیودت ،هناریگــشیپ
        روــشک رد بآ یدج نارحب اب ییورایور روظنم  یروانف یراذگرثا نازیم هب عجار قیقد هعلاطم  ،اه خرن حلاصا ،بآ هزوح رد یداصتقا قفوم
            .تسا ریذپان بانتجا یترورض  ،یمیلقا طیارش یسررب ،هقطنم نآ رد هطوبرم  یاقترا تــهج اه قوــشم نــییعت و اــه هفرعت


          5  | 1397 هاــم نــیدرورف | مود هرامــش | لوا لاــس
              http://fanaavard.sharif.edu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11