Page 5 - فناورد
P. 5

ناگیادخ دیعس رتکد                       | هلاقمرس |

       کیناکم یسدنهم هدکشناد
       فیرش یتعنص هاگشناد

                                    :بآ دوبمک شلاچ اب �ورایور یاهراکهار
                                              ی
                                 ؟یروانف ای گنهرف


       تلاوصحم دــیلوت رد بآ مهــس نــییعت و بآ
       مجح رییغت ،تشک یوگلا رییغت ،یزرواــشک
       هب هجوت اــب تلاوــصحم تادراو و تارداــص
       یبآ ریاخذ ظفح و یزاــجم بآ هلدابم نازیم
              .دشاب راذگرثا لاماک
       ناریا رد بآ دوــبمک یاه هــشیر ناوتب دیاــش  یقرــش بونج – یبرغ لامــش یریگ تهج اب  ،یتایح رصانع نیرت یلصا زا یکی ناونع هب بآ
       و نزاوتمان هعــسوت اه لاــس زا یــشان ار زورما  ندیسر زا هک دنتسه یگرزب یعناوم ،ناریا رد  یاهزاین نیرت مهم زا هراوــمه خیرات لوــط رد
       زا تلفغ و هعــسوت یداصتقا هبنج رــب زکرمت  یاه شخب هب برغ و لامش زا از ناراب یاهربا  زا مه .تــسا هدوب یناــسنا عــماوج و ناــسنا
       نآ یــعامتجا و یطیحم تــسیز یاــه هبنج  ور نیا زا و دــننک یم یریگولج روــشک ینایم  ترواجم رد یرــشب گرزب یاه ندمت ور نــیا
       یعیبط عبانم شود رــب هعــسوت راب لیمحت و  قطانم ار اــم روــشک زا یمیظع یاه شخب  بآ« سکوداراپ .دنا هتفای امن و وــشن یبآ عبانم
       رابوراوخ نامزاــس شرازگ ساسارب .تــسناد  قباطم .دهد یم لیکشت کشخ همین و کشخ  و دــشاب رت بایان زیچ ره دیوگ یم »ساــملا و
                                    ً
       بآ فرصم ،)وــئاف( دــحتم لــلم یزرواــشک  قطانم رد ناریا کاخ دصرد 25 ادودح ،رامآ اب  هیاپ رب .تــسا رت نارگ ،رتدنمــشزرا اــموزل هن
       رتــشیب دصرد ٢٢ ناریا یزرواــشک شخب رد  و کشخ قطانم رد دصرد 40،کشخ رایــسب  یدوــجو شزرا هــچرگا ،ســکوداراپ نــیمه
       ساــسارب .تــسا یناهج فرصم طــسوتم زا  .دراد رارق کــشخ همین قطانم رد دــصرد 25  ،یبسن یناوارف ببــس هب ،تسلااب رایــسب بآ
       نازیم ،یزرواــشک شخب زا دوجوم یاهرامآ   هک ناریا دننام یروشک رد یبآ عبانم تیعضو  هراومه ،ندوب نازرا و ،نآ هب ناــسآ یسرتسد
       دصرد ۷0 دودــح رد ناریا رد بآ تــفر ردــه  و تیمها ،دراد کشخ همین و کــشخ یمیلقا  ؛تــسا هتفرگ رارق اه ناــسنا یفطل مک دروــم
       هب هک بآ بعکم رتم درایلیم 86 زا ینعی ؛تسا  ار روشک رد بآ دوبمک هلأسم هب هجوت ترورض  هوحن هب یهجوت یب رــثا رب هزورما هــک یروط هب
       درایلیم 60 دودح ،دراد صاصتخا یزرواــشک  دراو جیردت هب ناــسانشراک یضعب داقتعا هب هک  و ،وــس کی زا یبآ عبانم زا هدافتــسا حــیحص
       80 تلع ابیرقت .دور یــم رده نآ بــعکم رتم  نادنچ ود ،دوش یم ینارحب و هدننک نارگن زاف  جیردت هب ،رگید یوس زا تیعمج دشر هطساو هب
         ً
       هزوح رد اــصوصخ یبآ عــبانم فلاــتا دصرد  یاهراکهار ماــمت ناوتب دیاــش .تــسا هدرک  یــشیپ بآ نیمات عبانم نازیم رب اضاقت نازیم
       نیون یاه یروانف زا هدافتسا مدع ،یزرواشک  ار بآ نارحب زا یــشان یاه شلاچ اب ییورایور  طاقن رد بآ نارــحب عوــقو مــئلاع و هــتفرگ
       زا رامآ قبط .تسا یرایبآ هزوح رد هتفرشیپ و  درکیور ؛دومن نایب یلصا درکیور ود بــلاق رد  ،یطیحم طیارــش هب هتــسب ،ناهج فــلتخم
       ،روشک رد تشک ریز حطس راتکه نویلیم 18   .یروانف رب ینتبم درکیور و گنهرف رب ینتبم  دوبمک .تسا هدــش نایامن یعامتجا و یمیلقا
       یبآ تشک شور هب راتکه نویلیم 8/۷ دودح   زا کیره رب یــنتبم یاهراکهار نییبت یارــب  ،نــیمز هرــک زا یداــیز یاــه شخب رد بآ
       نیا زا .تسا مید تــشک تروص هب نآ یقاب و  رب یلامجا یرورــم ناوت یم ،درــکیور ود نیا  ملاس برش بآ نیمات رد ار یرایسب تلاکشم
       1/5 دودــح ،تــشک تحت حوطــس زا نازیم   روــشک رد بآ تلاکــشم عوقو یلصا لماوع  هب یتعنص و یزرواــشک تلاوــصحم دــیلوت و
       نیون یاه متــسیس هب زهجم راتکه نوــیلیم              .تشاد  ددعتم یاه یرامیب عوقو ثعاب و هتشاد لابند
       یرایبآ حرط یارــجا هک یروط هب .تــسا یبآ  شــخب هــس رد یروــشک رــه یــبآ عــبانم  ساسا رب .تسا هدش یبآ عبانم یگدولآ زا یشان
       نویلیم 400 و درایلیم 6 دودح هنلااــس ،نیون  .دوش یم فرصم برــش و تعنص ،یزرواشک  2025 لاس ات دوش یم ینیب شیپ ،یناهج رامآ
       .دراد لابند هب ار بآ ییوج هفرص بعکمرتم  شخب هــس رد بآ میقتــسم فرصم راــنک رد  اب ناهج مدرــم دصرد 50 زا شــیب ،یدلایم
       یاه شخب رد بآ فرــصم اب ،رگید فرــط زا  و یزرواــشک تلاوصحم دــیلوت رد ،هدــش دای  نابیرگ هب تــسد یبآ مک زا یــشان تلاکــشم
       مجح ،یزرواــشک و یتعنص ،یگناخ فلتخم    هب بآ ،اهلااک تارداــص و تادراو و یــتعنص  یروشک چیه تفگ ناوتب تأرج هب دیاش .دنوش
       .ددرگ یم دیلوت باسپ و بلاضاف یهجوت لباق  هلدابم و فرصم زین یزاــجم و ناهنپ تروص  رادیاپ یــبآ عبانم نــیمات زا ناــنیمطا نودــب
       بلاضاف بعکم رتم ره یــیاهر ،رامآ هاوگ هب  رد یفرصم بآ قیقد نازیم دروآرب .دوــش یم  یسایس و یعامتجا ،یداصتقا تابث دناوت یمن
       و ینیمزریز یاه بآ زا بــعکم رتم 40 ،ماــخ  یماد ،یزرواــشک فلتخم تلاوصحم دــیلوت  یخرب هتفگ هــب اــسب هچ و دنک ظــفح ار دوــخ
       هنلااــس ناریا رد .دنک یم هدوــلآ ار یحطــس  بآ مجح زا یصخاــش ناوــنع هب یــتعنص و  هشیر یتآ یسایس یاه گنج ،نارظن بحاص
       و بآ هز ،باــسپ بعکم رتم درایلیم 24 دودح  یاپدر نوچمه یمیهافم بــلاق رد زاین دروم .دنشاب هتشاد بآ هلأسم رد
       یتعنص ،یگناخ شخب زا بلاضاف یلکروط هب   حیحص دنیارف رد دــناوت یم یزاــجم بآ و بآ  اب زربلا هوک هتــشر ود دوجو ،ییایفارغج رظن زا
       یاه ینیب شیپ اب هک دوش یم دیلوت یزرواشک و  عبانم دوبمک نارــبج هنیمز رد یرــیگ میمصت  سرگاز هوک هتشر و یبرغ – یقرش یریگ تهج


                              نــــــــــــیون یاـــــــــــــه یروانـــــــــــف هـــــــــــــمانلصفود ؛درواـــــــــــــنف |  4
                                     @FANAAVARD
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10