Page 4 - فناورد
P. 4

:ییارآ هحفص و یرنه روما :ناگدنسیون یاروش یاضعا    :هیریرحت تایه یاضعا نیون یاه یروانف همانلصفود ؛دروانف
       تباث یلع ناحبس دیس ناگیادخ دیمح یناتساد ایک یمیحر نژیب رتکد یدحوم اضر دمحم رتکد
               یرفظم ناداش  یدازهب داهرف ناگیادخ دیعس رتکد یدهلا ملعا رغصا یلع رتکد
      کاکشریم هدازآ :راتساریو     روپ نسح ارهز      یعقرب یدهم دیس رتکد یروانف و شهوژپ تنواعم ،فیرش یتعنص هاگشناد :زایتما بحاص
                                  یلقیدهم دیمح رتکد
        نیتمار :هناخپاچ                              یدحوم اضر دمحم رتکد :لوئسم ریدم
                     :کیتامروفنا و یت یآ   یوسوم سابع دیس رتکد
     یهاگرف نامیپ :پاچ ینف رظان    ردصریس دمحا        میقم زاناس رتکد     ناگیادخ دیعس رتکد :ریبدرس


                     | ی ب �خ شرازگ |                  | هلاقمسر |

         هیفصت و یناخرچزاب میظع یاه ەژورپ و اه حرط یفرعم 84           ؟یروانف ای گنهرف 4
                        ناهج رد بآ
                                           | یرورم یاه هلاقم |
                      | اهوگو تفگ |            ناهج و ناریا رد بآ تیعضو یسررب 6

        یزیر همانرب رتفد ریدم ،یشیرجت دوعسم رتکد اب وگو تفگ 89     بآ عبانم رادیاپ هعسوت و اه بلاات 19

                هیمورا هچایرد یایحا داتس قیفلت و        اهراکهار و اه شلاچ :بآ یناخرچزاب 30
         حرط یلم ریدم ؛تشبآ لضفلاوبا سدنهم اب وگو تفگ 94                بآ یاپدر  44
                      اه بلاات زا تظافح
                                            | صیصخت هلاقم |
                          ن
                     | زکارم �رعم |      بآ ییادز کمن یاهدنیارف یتسیز طیحم تاظحلام 54

                     یژرنا و بآ وتیتسنا 100
                                              ن
         وکسنوی یاه یسرک و )UNITWIN( نیوت ینوی همانرب             | �ف یاه شرازگ |
                              106
                     )UNESCO Chair(      هیمورا هچایرد یایحا داتس یاهدرواتسد و تامادقا 63
          ەاگشناد بآ یلاع شزومآ یا هقطنم هسسوم یفرعم 109  زمسا یاهاشغ تخاس و ینف شناد نیودت یلم حرط 76
                       )RIWE( نارهت       رد ایرد بآ یزاس نیریش یارب ینوزلح سوکعم

                                    لاس رد لودم 22500 تیفرظ اب یتعنص سایقم
                          ن
                 | هناروانف حرط �رعم |       و گنیروتینام ،نویساموتا هناماس تخاس شرازگ 81
                                    ناتسزوخ یرایبآ هکبش یارب رود ەار زا لرتنک
                 بآ یروانف هناروآون یاه هشوخ 110
                    ،هاگشناد یروانف تامدخ عمتجم ،فیرــش یتعنص هاگشناد ،یدازآ نابایخ ،نارهت :یناــشن 66166323 :نفلت
                                   405 هرامش رتفد
                    @FANAAVARD :مارگلت لاناک                  66016516 :راگنرود
                    http://fanaavard.sharif.edu :تیاس بو 1881000 :یتسپ قودنص  fanaavard@sharif.edu :یکینورتکلا تسپ              http://fanaavard.sharif.edu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9