Page 3 - فناورد
P. 3

نیزاغآ نخس

           فلتخم یاه هنیمز رد ار ییاه شلاچ ،رامش یب یاه تصرف ۀئارا دوجو اب ،یروانف نوزفازور و عیرــس تفرــشیپ

           .تــسا فرژ تاقیقحت و هعلاطم دنمزاین طیارــش نیا یــسررب هک هداد رارق ناروآون یور شیپ یدربراک-یملع

           هدیا یریگ لکــش زا ،یروانف فلتخم یاه هطیح رد یروآوــن بناوج مامت نتفرگربرد روظنم هب »درواــنف« ۀــلجم

           یشهوژپ تنواعم یوس زا هک هلجم نیا فده .تسا هداهن دوجو هصرع هب اپ یدربراک عیسو یرو هرهب ات ینهذ

           ساکعنا ،تاعلاطا لدابت یارب بــسانم یرتــسب ندروآ مهارف ،دوــش یم رــشتنم فیرــش یتعنص هاگــشناد
           .تــسا یروآون و یروانف ۀطیح دوبهب و شرتــسگ و عیانص نابحاص ۀدنزرا براجت و یــشهوژپ یاهدرواتــسد

           یور شیپ یروانف تفرــشیپ نوزفازور تعرــس لیلد هب هک تــسا ییاه تصرف و اهدیدهت رب هلجم نیا زکرمت

           و یزرم نورد نارگتعنص و نادنمــشناد نایم طابترا .دراد رارق تعنص فلتخم یاه هنیمز نارکتبم و ناروآوــن

           یتاعلاطا بیترت نیدب هک تــسا هلجم نیا هجوت و دیکات دروم ،تاعلاطا رتهب هلدابم و طابترا یارب یزرــم نورب

           »دروانف« ۀلجم هک تسا رکذ هب مزلا .دهد یم هئارا نادنم هقلاع هب ار یروانف رد یروآون ۀطیح زا دنمشزرا و ینغ
                   .دوب دهاوخ صاخ یعوضوم نوماریپ هرامش ره بلاطم و هدش رشتنم همانلصفود بلاق رد

                        هناروانف یاهدرواتــسد و راــبخا ،اه شرازگ ،اــه هلاقم یواــح درواــنف هــلجم
                           .تسا یروانف فلتخم یاه هزوح رد
                       .تــــسا دازآ عــبنم رــــکذ اــب هــــمانلصف ود نــــیا بــــلاطم لــــقن
   1   2   3   4   5   6   7   8