طراحی سایت
Menu

سخن آغازین

پیشــرفت ســریع و روزافزون فناوری، با وجود ارائۀ فرصت های بی شمار، چالش هایی را در زمینه های مختلف علمی-کاربردی پیش روی نوآوران قرار داده که بررســی این شــرایط نیازمند مطالعه و تحقیقات ژرف اســت. مجلــۀ «فنــاورد» به منظــور دربرگرفتن تمــام جوانب نــوآوری در حیطه هــای مختلف فناوری، از شــکل گیری ایده ذهنی تا بهره وری وســیع کاربردی پا به عرصه وجود نهاده اســت. هدف این مجله که از ســوی معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف منتشر می شود فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات، انعکاس دســتاوردهای  پژوهشــی و تجارب ارزندۀ صاحبان صنایع و گســترش و بهبود حیطۀ فناوری و نوآوری اســت. تمرکز این مجله بر تهدیدها و فرصت هایی اســت که به دلیل ســرعت روزافزون پیشــرفت فناوری پیش روی نــوآوران و مبتکران زمینه های مختلف صنعت قرار دارد. ارتباط میان دانشــمندان و صنعتگران درون مرزی و برون مــرزی برای ارتباط و مبادله بهتر اطلاعات، مورد تاکید و توجه این مجله اســت که بدین ترتیب اطلاعاتی غنی و ارزشمند از حیطۀ نوآوری در فناوری را به علاقه مندان ارائه می دهد. لازم به ذکر است که مجلۀ «فناورد» در قالب دوفصلنامه منتشر شده و مطالب هر شماره پیرامون موضوعی خاص خواهد بود.

 

مدیر مسئول

دکتر محمد رضا موحدی

سردبیر

دکتر سعید خدایگان

اعضای هیات نحریریه

دکتر محمد رضا موحدی                  دکتر بیژن رحیمی

دکتر علی اصغر اعلم الهدی                دکتر سعید خدایگان

دکتر سید مهدی برقعی

دکتر حمید مهدیقلی

دکتر سید عباس موسوی

دکتر ساناز مقیم

 

اعضای شورای نویسندگان

کیا داستانی                    حمید خدایگان

فرهاد بهزادی                   شادان مظفری

زهرا حسن پور

آی تی و انفورماتیک

احمد سیر صدر

امور هنری و صفحه آرایی

سید سبحان علی ثابت

ویراستار

آزاده میرشکاک

چاپخانه

رامتین

ناظر فنی چاپ

پیمان فرگاهی